Ce înseamnă “dărmănești”?

“dărmănești” în DEX

  • DĂRMĂNEȘTI 1. Depr. intramontană, de origine tectonică, în SE Carpaților Orientali, încadrată de culmile munților Tarcău, Ciuc, Nemira și Berzunț. Supr.: c. 185 km2. Relief colinar (600-800 m alt.), de terase și lunci. Climă rece (media termică anuală 5ºC) cu precipitații moderate (600-700 mm anual). Păduri de conifere; pășuni și fânețe naturale. Expl. forestiere și de cărbune brun. Creșterea animalelor. 2. Oraș în jud. Bacău, pe râul Uz, în apropiere de confl. cu Trotuș, în depr. omonimă; 14.118 loc. (1995). Expl. de țiței și de cărbune brun. Termocentrală. Hidrocentrală. Rafinărie de țiței; instalații pentru producerea cocsului din petrol. Fabrică de mobilă și cherestea; tăbăcărie; produse alim. Declarat oraș în 1989. 3. Com. în jud. Dâmbovița; 8.166 loc. (1995). Centru de ceramică populară. 4. Com. în jud. Suceava; 5.742 loc. (1995). Stație de c. f. Reșed. com. este satul Măriței.
  • DÂRMĂNEȘTI, com. în jud. Argeș, pe Râul Doamnei; 3.617 loc. (1995). Pomicultură.