Ce înseamnă “cîmpina”?

“cîmpina” în DEX

  • CÎMPINA, oraș în jud. Prahova, pe stg. rîului Prahova; 40.296 loc. (1991). Expl. și prelucr. petrolului. Termocentrală. Constr. de utilaj petrolier, chimic și minier; uzină chimică, fabrici de tricotaje, ciment, var, cărămidă, cherestea și mobilă. Biserica Sf. Nicolae (sec. 18). Muzeele memoriale „N. Grigorescu” și „B.P. Hasdeu”. Menționat documentar din 1503. Recunoscut ca oraș liber în 1783, a primit statut declarat de oraș în 1866. S-a dezvoltat ca centru de extracție și prelucrare a petrolului (cea mai mare rafinărie din Europa, 1897-1898, 1,5 mil. t capacitate, a Societății „Steaua Română”).