Ce înseamnă “almaș-agrij”?

“almaș-agrij” în DEX

  • ALMAȘ-AGRIJ, depr. de eroziune diferențială situată pe terit. jud. Sălaș, la contactul M-ților Meseș cu Pod. Someșan, la 350-400 m alt., în lungul văilor Almaș și Agrij; Supr.: c. 600 km2. Relief complex, format din coline, cueste, suprafețe structurale, terase și lunci. Fragmentarea accentuată a reliefului și prezența rocilor friabile au determinat intense procese de pantă, reprezentate prin șiroiri, ogașe, ravene și torenți.